درباره مرکز

روابط عمومی، مدیریت ارتباطات سازمان است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی کرد و از  روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری، مشارکت معنادار مردم و محله محوری استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف سازمان، شناساندن سازمان به مردم  و  هم چنین ارائه انتظارات و خواسته های  مردم به سازمان اساس کار روابط عمومی است.

معرفی ریاست

شهرام گیل آبادی

  دکتر شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و عضو هیئت مدیره روزنامه همشهری و رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران

سامانه ملاقات مردمی

شاخص های ارزشیابی مناطق

باغ گیاه شناسی ملی ایران

روستای کوهستانی وردیچ

عضویت در خبرنامه