Menu
EN
شهردار منطقه 12 تهران خبر داد: راه اندازی ون های برقی در پیاده راه های پیرامونی بازار تهران اتمام تعمیر و بهسازی 40 مدرسه در سطح منطقه 21 یک میلیون نشای پاییزی در شمال تهران کاشته شد
معرفی مرکز

معرفی مرکز

روابط عمومی، مدیریت ارتباطات سازمان است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی کرد و از روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری، مشارکت معنادار مردم و محله محوری استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف سازمان، شناساندن سازمان به مردم و هم چنین ارائه انتظارات و خواسته های مردم به سازمان اساس کار روابط عمومی است. ادامه مطلب